نایب الزیارت

ت
نام
کشور
ثبت
حالت زیارت
118713
بهیه محلاتی و مرحوم مهدی طنازی
عراق
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118712
بهرام و هستی صادقی نیک
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118711
امیر صادقی نیک
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118710
آرین اردبیلی
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118709
مرحومه عشرت صادقی نیک
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118708
علیرضا و زوجه و امه و ابیه
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118707
علیرضا و زوجه
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118706
علیرضا
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118705
آمال شاهين
سوريا
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118704
غزال
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118703
غزال علی مهر
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118702
مرحومه بهجت بلمچی فرزند ماه بیگم
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118701
محمدحسن عتابی
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118699
رضيةالاحساء
السعودية
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118697
حوراءالاحساء
السعودية
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118696
مرضیه زاده سرچشمه شیخ بنت علی من ایران
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118695
مرضیه زاده سرچشمه شیخ بنت علی از ایران
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118694
علي
الكويت
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118691
فاطمة الزهراء هاشم
لبنان
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118690
راضیه و حسن و زهرا و فاطمه و نرگس و افروز و محمود و صبا و صفا و صدرا و دینا و مهلا و آرمینا و سیده مریم رضوی
ايران
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118689
المرحوم يحيى مغربي
لبنان
28-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020
118686
سامان دزیانیان
ايران
27-03-2020
تمت الزيارة بتأريخ
28-03-2020