جهت تماس با کانال

کانال الجوادین

این کانال از مرکز پرتو فکری و علمی سرزمین مقدس آستان کاظمین، بارگاه امامین همامین حضرت موسی بن جعفر و جواد الائمه (علیهما السلام) پخش می شود. از همان سرزمینی که با ایثار روزافزون و تاریخی مملوء از حضور بزرگان علم و ادب و فیض بر عالم اسلامی، جهانیان را با گنج های معرفتی و تالیفی در زمینه های مختلف غنی ساخته است. این کانال یکی از واحد های اداری شعبه رسانه های آستان مقدس می باشد.